Όροι Χρήσης

1. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, με τους οποίους οι επισκέπτες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες αυτού του ιστότοπου καθώς και η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχονται μέσω αυτών των σελίδων συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

2. Επισκέπτες/χρήστες του Δικτύου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Ο χρήστης εγγυάται ότι έχει την νόμιμη ηλικία ή την κατά νόμο δυνατότητα ή, άλλως, την άδεια από τους γονείς ή κηδεμόνες του για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, εγγυώμενος παράλληλα την αλήθεια και γνησιότητα των πληροφοριών που παρέχει, ενώ είναι επίσης υποχρεωμένος να ενημερώνει τις πληροφορίες αυτές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούμε μην συνεχίσετε τη χρήση.

3. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, σε αυτήν τη σελίδα θα αναφέρονται πάντα οι τρέχοντες όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

4. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη πιστοποιημένους επισκέπτες.

5. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να σας παραπέμψει μέσω “συνδέσμων”, υπερσυνδέσμων ή διαφημίσεων banner σε άλλους ιστότοπους, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστότοπων και των υπηρεσιών. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Sonnberg Expo και, συνεπώς, η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή συνδέσμου ο οποίος περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα της μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών, ενώ η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και επιπρόσθετα το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι η εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

6. Εκτός από συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά δικαιώματα και άλλα), όλο το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο (ενδεικτικό: εμπορικά σήματα, διακριτικά, φωτογραφίες, κείμενα και όλα τα αρχεία γενικά), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των κατόχων και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων. Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω ρητώς αναφερομένων ή άλλου, που αποτελεί περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.sonnberg-expo.com, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί από τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των νομίμων εκπροσώπων της Sonnberg Expo.

7. Οι επισκέπτες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν νόμιμη και κατάλληλη χρήση αυτού του ιστότοπου, με την επιφύλαξη, μεταξύ άλλων, της νομοθεσίας σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων από την Ελλάδα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Επομένως, οι επισκέπτες συμφωνούν ρητά και όχι περιοριστικά ότι δεν θα κάνουν χρήση αυτού του ιστότοπου για:

 1. Να προκαλέσουν βλάβη σε ανήλικο.
 2. Για να μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
  • παραβιάζει τυχόν δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία)
  • προσβάλλει την προσωπικότητα των άλλων (π.χ. συκοφαντική, ρατσιστική) σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και εμπορικά ήθη,
  • παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το απόρρητο και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων.
 3. Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, να βλάψουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των κατόχων ή τρίτων.
 4. Να εγκαταστήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε είδος ανεπιθύμητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, ανεπιθύμητου περιεχομένου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή να δημιουργήσουν διαφημίσεις χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.
 5. Να εγκαταστήσουν ή να διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να παρεμβαίνουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση παράνομη ή αντίθετη με τους Όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες για οποιαδήποτε θετική και αρνητική ζημία. Η μη άσκηση από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων τους βάσει αυτών των Όρων δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα.

8. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν cookies για να προσδιορίσουν τον επισκέπτη. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν τις επιλογές των χρηστών τους, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες της ιστοσελίδας ώστε να διευκολύνεται η την πρόσβασή τους σε αυτή, καθώς και να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για στατιστικούς ή για διαφημιστικούς σκοπούς. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ή στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να διαμορφώσει τον διακομιστή του έτσι ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ωστόσο θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η παρούσα ιστοσελίδα.

9. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. Τα ουσιαστικά δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει από αυτήν τη σύμβαση.